Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Lê Ngọc Hoàng Huy

Dĩ Hòa Vi Quý Là Gì ?

Câu trả lời hay
9

Dĩ hòa vi quý là từ ghép của các từ “dĩ”, “hòa”, “vi” và “quý”. Nó là một cụm từ để biểu thị một phương pháp hòa giải các tranh chấp và câu chuyện trong cuộc sống, giữa các bên tham gia thông qua sự hòa hợp, tôn trọng và quý trách. Nó cũng nhấn mạnh vào ý nghĩa rằng các giá trị quý báu của mỗi phía cần được cân bằng một cách công bằng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer