Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Tấn Đạt

Bả Vai ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Xương bả vai là một xương hình tam giác nằm ở khu vực lưng trên của cơ thể. Nó chịu trách nhiệm nối xương cánh tay trên với xương đòn và thành ngực. Xương bả vai cũng là một thành phần quan trọng giúp hỗ trợ cho những chuyển động của vai. Vì có phạm vi hoạt động tương đối rộng nên vai thường bị tổn thương dễ dàng. Do đó, việc bảo vệ xương bả vai là hết sức cần thiết để tránh được các vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer