Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Nguyễn Hồng Nhung

Tuyến Giáp ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Vị trí tuyến giáp ở cổ người là vị trí quan trọng trong hệ thống xương cổ. Nó nằm phía trước cổ, và có hình dạng giống như con bướm. Phía trước tuyến giáp là một lớp da và cơ thịt, và phía sau tuyến giáp là khí quản. Tuyến giáp đảm bảo sự ổn định của vị trí cổ, giúp hô hấp, di chuyển, và truyền tải động lực cho nhiều nhóm khớp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer