Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trương Văn Chương

Xương ức ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Xương ức là một phần quan trọng của cơ thể con người. Nó nối hai bên của khung xương sườn của bạn với nhau, giúp cho cơ thể của bạn có được sự động cơ cần thiết. Khi xương ức bị hư hỏng, bạn sẽ cảm thấy đau, không thể di chuyển được như cách bình thường. Do đó, để giữ cho cơ thể bạn trong tình trạng khỏe mạnh, chăm sóc xương ức của bạn là rất quan trọng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer