Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Dạy Bé 1 Tuổi Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bạn có thể giúp bé học các kỹ năng cơ bản như:

  1. Tên của đồ vật xung quanh
  2. Sự quan tâm và chăm sóc cho người và động vật
  3. Sự biết chào và cách tặng lời cảm ơn
  4. Hình dạng và màu sắc cơ bản
  5. Cách sử dụng các kỹ năng motor cơ bản như chạy, đứng, ngồi.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer