Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Thi Bằng Lái Xe A1 Cần Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Nếu bạn đang muốn thi bằng lái xe A1, bạn sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ thi bằng lái xe đầy đủ. Bạn sẽ phải có một đơn đề nghị học lái xe, bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn và một giấy khám sức khỏe của bạn. Nếu bạn có mọi hồ sơ trên, bạn sẽ được phép tham gia thi bằng lái xe A1.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer