Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

 • 10
Phạm Thanh Hương

Ngành Tâm Lý Học Học Những Môn Gì ?

Câu trả lời hay
10

Ngành tâm lý học tại các trường được xét tuyển với khá nhiều các tổ hợp môn, bao gồm:

 • Khối A00: Toán, Vật Lý, Hóa Học;
 • Khối A01: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh.
 • Khối C00: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý.
 • Khối D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
 • Khối D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.
 • Khối D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung.

Khi theo học ngành tâm lý học, bạn sẽ học các môn học phổ biến như:

 • Tâm lý học nhận thức (Cognitive psychology)
 • Tâm lý học lâm sàng (Clinical psychology)
 • Tâm lý học phát triển (Developmental psychology)
 • Tâm lý học xã hội (Social psychology)
 • Tâm lý học hành vi (Behavioral psychology)

Sinh viên sẽ làm quen với các lý thuyết chuyên môn cũng như trau dồi các kỹ năng mềm để có thể áp dụng tâm lý trong các nghề đa dạng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer