Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Võ Trường Tỉnh

Makeout Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cách nói thông dụng ‘make out’ có nhiều ý nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Chính xác nhất là nghĩa là hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa và đọc được. Nó còn có nghĩa là phân biệt, nhìn thấy, nhận ra. Trong tiếng Mỹ, ‘make out’ còn có ý nghĩa là diễn biến, tiến bộ. Với sự đa dạng của nó, ‘make out’ có thể được sử dụng trong rất nhiều tình huống khác nhau.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer