Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Lương Gross Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Lương Gross là tổng lương mà người lao động nhận được hàng tháng. Đó bao gồm lương cơ bản, các khoản trợ cấp và phụ cấp lương, tiền hoa hồng, thưởng, khoản trả trực tiếp và các đồng tiền khác. Mỗi người lao động sẽ được trả tổng lương này hàng tháng. Đây là một yếu tố quan trọng để đảm bảo lao động được đảm bảo về quyền lợi về lương.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer