Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Thanh Thư

Authenticity Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tính xác thực là nét quan trọng để đánh giá sự thật của một câu chuyện hoặc đồ vật. Tính xác thực có thể được dàn dựng để đảm bảo rằng một câu chuyện hay đồ vật được coi là thực sự hợp lý và tin cậy. Tính xác thực dàn dựng được hiểu là việc tạo ra một câu chuyện hoặc đồ vật có thể được đánh giá là thật sự. Tính xác thực là một từ đồng nghĩa với tính chân thực, sự thật, sự hợp lý và sự hợp lý.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer