Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Standard Operating Procedures Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

SOP là viết tắt của từ Standard operating procedure – Quy trình thao tác chuẩn, là hệ thống quy trình được tạo ra với mục đích hướng dẫn người dùng cụ thể cách xử lý và thực hiện các thao tác trong công việc của họ. SOP cung cấp cho các thành viên trong một tổ chức thông tin chi tiết về cách để các công việc được thực hiện theo cách chuẩn nhất. SOP là công cụ không thể thiếu để đảm bảo sự tự động hóa, hiệu quả và đồng bộ hóa các quy trình trong tổ chức. Nó cũng giúp đảm bảo rằng tất cả các nhân viên và giảng viên của một tổ chức thực hiện công việc theo cách có thể đồng nhất nhất, giảm thiểu sự đột biến trong quá trình thực hiện.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer