Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
mạc trang

Hiv Không Lây Qua đường Nào ?

Câu trả lời hay
1

Vi rút HIV (vi rút gây bệnh SIDA) lây truyền qua các đường sau:

  1. Liên quan đến tình dục: Vi rút HIV có thể lây truyền khi hai người có quan hệ tình dục với nhau, bao gồm quan hệ tình dục âm và dương.
  2. Sử dụng các dụng cụ không an toàn: Vi rút HIV có thể lây truyền khi sử dụng các dụng cụ không an toàn như kim tự thế, kim khăn và mũ rơm không được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng.
  3. Tiếp xúc với máu hoặc các chất khác có chứa vi rút HIV: Vi rút HIV có thể lây truyền khi tiếp xúc với máu

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer