Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 26
Trịnh Trang

Cảm Kháng Của Cuộn Cảm Cho Ta Biết điều Gì ?

Câu trả lời hay
26

Cảm kháng của một cuộn cảm (hoặc của bất kỳ điện trường nào) cho biết khả năng của nó để chống lại sự thay đổi trong điện trường. Cảm kháng thấp có nghĩa là cuộn cảm dễ bị thay đổi bởi điện trường xung quanh, trong khi cảm kháng cao có nghĩa là cuộn cảm khó bị thay đổi bởi điện trường.

Cảm kháng cũng có thể được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa các loại cuộn cảm khác nhau. Ví dụ, cuộn cảm có cảm kháng cao hơn thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu sự bền bỉ và khả năng chống lại sự thay đổi điện trường lớn, như trong các thiết bị đo lường hay trong các dây dẫn điện. Cuộn cảm có cảm kháng thấp hơn thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu sự linh hoạt và khả năng chuyển đổi nhanh chóng điện trường, như trong các máy tính hay trong các bộ khuếch điện.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer