Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 23
Đặng Hà Lê

Tuổi Dậy Thì Là Gì ?

Câu trả lời hay
23

Tuổi dậy thì là một giai đoạn trong quá trình phát triển của con người, đặc biệt là trong quá trình hội nhập với xã hội. Tuổi dậy thì thường bắt đầu từ khoảng tuổi 11 đến 14 và kéo dài cho đến khoảng tuổi 18 hoặc 19. Trong tuổi dậy thì, con người sẽ trải qua những thay đổi về cả vật lý lẫn tinh thần, bao gồm cả sự thay đổi về cơ thể, các thay đổi trong cách suy nghĩ và cách xử lý thông tin, và sự phát triển các mối quan hệ với người khác. Tuổi dậy thì cũng là thời kỳ mà con người bắt đầu tìm kiếm và xác định được bản thân mình và các giá trị cá nhân của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer