Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 0
Đặng Hà Lê

Hô Hấp Gồm Những Giai đoạn Nào ?

Hệ hô hấp gồm có ba giai đoạn:

  1. Sự thở: trao đổi khí ở phổi với môi trường.
  2. Trao đổi khí ở phổi: CO2 từ máu vào tế bào phổi, O2 từ tế bào phổi vào máu.
  3. Trao đổi khí ở tế bào: O2 từ máu vào tế bào, CO2 từ tế bào vào máu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer