Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Do Thi Thanh Huong

Không Khí Có Những Tính Chất Gì ?

Câu trả lời hay
1

Không khí là một hỗn hợp các chất khí trong không gian. Nó có các tính chất sau:

  1. Không có màu sắc, không có mùi vị và không có cảm giác.
  2. Không động vật và không có khối lượng riêng.
  3. Có khả năng lưu trữ nhiệt và ánh sáng, nhưng không có khả năng lưu trữ điện.
  4. Có khả năng truyền âm thanh và không khí có khả năng chịu tác động của lực hấp thụ và lực đẩy.
  5. Là một chất lỏng khi nhiệt độ thấp và là một chất khí khi nhiệt độ cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer