Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Trịnh Trang

Cầu Thủ Số 1 Thế Giới Mọi Thời đại Là Ai ?

Câu trả lời hay
4

Không có một câu trả lời chính xác về cầu thủ số 1 thế giới mọi thời đại, bởi vì khả năng so sánh các cầu thủ trong các thời đại khác nhau rất khó khăn. Tuy nhiên, có một số cầu thủ đã được coi là cầu thủ số 1 trong các thời đại cụ thể, bao gồm:

  • Pelé: Được coi là cầu thủ số 1 trong thời đại 1960 và 1970.
  • Diego Maradona: Được coi là cầu thủ số 1 trong thời đại 1980 và 1990.
  • Lionel Messi: Được coi là cầu thủ số 1 trong thời đại hiện tại.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer