Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 52
ĐỔ VĂN THÁI

Họ đới Là Dân Tộc Gì ?

Câu trả lời hay
52

Họ Đới là một họ được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Họ được sử dụng trong ngôn ngữ Trung Quốc và Việt Nam. Nó được phiên âm là Đái, trong chữ Hán, nó được viết là 戴. Họ Đới là một trong những họ có thể được tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam. Họ Đới có những thành viên rất nhiều trên khắp thế giới và được coi là một trong những họ của người Trung Quốc và Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer