Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Bích Na

Học Lịch Sử Giúp Em Hiểu Biết Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Học lịch sử là một phần không thể thiếu trong học tập của mỗi người. Trao đổi và học hỏi về các sự kiện quan trọng của quá khứ, các lịch sử của các quốc gia, các sự kiện của quá khứ và hiện tại giúp chúng ta hiểu và tôn trọng những gì đã được làm. Khi làm bài tập 2 trang 5 SGK Lịch sử 6, học sinh cần phải hiểu rõ những kiến thức về lịch sử mà họ đã học trước đó. Điều này sẽ giúp họ hiểu rõ về lịch sử của các quốc gia, các sự kiện của quá khứ và hiện tại. Những kiến thức này sẽ giúp họ thêm một trải nghiệm học tập tốt hơn và trở thành một người có thể giữ gìn và truyền bá lịch sử của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer