Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Bùi Thị Thoa

Tháp Tuổi Cho Ta Biết Những Gì ?

Câu trả lời hay
6

Tháp tuổi là một cách để đo lường độ tuổi của một dân số. Điều này là cần thiết để có thể đánh giá về những thay đổi của dân số trong thời gian dài, để có cách định hướng quản lý kinh tế và xã hội. Khi sử dụng tháp tuổi, ta cần phân tích tính toán về số lượng người ở từng lứa tuổi, nhóm tuổi và giới tính. Điều này sẽ giúp ta có được những nhận thức chính xác về cộng đồng của một quốc gia, và các biện pháp để hướng đến sự phát triển bền vững.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer