Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Vũ Xuân Hoàng

Hội Thánh Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Hội Thánh là một đoàn thể hiệp một bởi Đức Thánh Linh, mà tất cả tín đồ đã được tái sinh. Hội thánh được xây dựng trên nền tảng cùng một niềm tin, tình yêu thương và hy vọng để làm đấng Christ là đầu. Nó còn được gọi là Hội thánh vô hình và Hội thánh mầu nhiệm, do đó nó bao hàm mọi hệ phái. Hội thánh là một nền tảng để giao lưu, trao đổi, học hỏi và hợp tác với nhau.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer