Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Đạt Thành

Uncultured Là Gì ?

Câu trả lời hay
9

Người không được giáo dục tốt là những người không biết nhiều về nghệ thuật, âm nhạc, tranh, v.v. Người này thường không biết nhiều về nghệ thuật, nhạc cụ, văn học, v.v. và thường không quan tâm đến những điều này. Họ thường không biết nhiều về lịch sử, văn hóa, và các giá trị cốt lõi của một xã hội. Người không được giáo dục tốt thường không có một hiểu biết tốt về những gì tạo nên xã hội.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer