Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Nguyễn Thị Hoanh

Kiểm Tra Nội Tiết Khi Mang Thai Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
11

Xét nghiệm nội tiết chuẩn bị mang thai là một yếu tố rất quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cho mẹ và thai nhi. Những loại xét nghiệm nội tiết chuẩn bị mang thai bao gồm LH và FSH, và Progesterone. Xét nghiệm LH và FSH thường sẽ được làm từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 của chu kỳ. Xét nghiệm Progesterone thì sẽ tùy thuộc vào chu kỳ của bạn. Với những người có chu kỳ 28 ngày thì làm xét nghiệm Progesterone vào ngày thứ 21 của chu kỳ, còn những người có chu kỳ ngắn hoặc dài hơn 28 ngày thì sẽ được bác sĩ chỉ định ngày làm xét nghiệm khác. Những xét nghiệm này sẽ giúp bạn có thể kiểm tra sức khỏe của mình và sẽ giúp bạn có thể có được một thai kỳ an toàn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer