Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 16
Do Thi Thanh Huong

Người Vô Cảm Là Người Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
16

Vô cảm là một tình trạng cảm xúc rất phổ biến trong thế giới hôm nay. Điều này có thể được mô tả như là không còn cảm thấy và không quan tâm đến bản thân. Có thể được xem là một phản ứng để kiểm soát cảm xúc của mình trong các tình huống khó khăn. Vô cảm có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội cũng như tình cảm của mình đối với những gì xung quanh mình. Do đó, cần phải được kiểm soát để tránh những hậu quả không tốt nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer