Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 23
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Số Nguyên Tố Là Số Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
23

Số nguyên tố là các số tự nhiên lớn hơn 1 nhưng không thể chia hết cho số nào khác trừ chính nó. Nó là các số không thể tách ra thành hai số tự nhiên nhỏ hơn nhau. Ví dụ như số 7 không thể tách ra thành tích của hai số nào khác ngoài 7. Do đó, số 7 được coi là số nguyên tố.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer