Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 10
Ung Thái Nguyên

Vì Sao Năm Nay Không Có 30 Tết ?

Câu trả lời hay
10

Số ngày trong mỗi tháng phải là số chẵn nên sẽ làm tròn dẫn đến có tháng thừa, tháng thiếu. Điều này khiến cho một tháng nào đó trong năm nay có 30 ngày thì tháng đó năm sau sẽ chỉ có 29 ngày. Tháng Chạp năm 2020 đã có 30 ngày nên tháng Chạp năm 2021 sẽ chỉ có 29 ngày.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer