Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 55
Đạt Thành

đất ở Trước Năm 1980 đền Bù Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
55

Các thửa đất có vườn hoặc ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 sẽ được bồi thường toàn bộ diện tích theo giá đất ở. Đối với các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định, sẽ có ghi rõ diện tích đất ở hoặc ghi rõ ranh giới của thửa đất hoặc đất thổ cư. Hãy lập kế hoạch chi tiết và hợp tác với các bên liên quan để đảm bảo tất cả các quyền lợi của bạn được bảo vệ tốt nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer