Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Ung Thái Nguyên

Cần Giờ ở đâu ?

Câu trả lời hay
8

Cần Giờ là một huyện thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển bậc nhất cả nước. Tuy nhiên bởi vì Cần Giờ thuộc ngoại ô của thành phố nên ít có những cơ hội nghề nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp hiện đại. Do đó, nhiều trẻ em ở Cần Giờ chỉ tập trung vào học tập và chưa có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động nghề nghiệp. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho các em trẻ trong việc tìm kiếm việc làm, các cơ quan về đào tạo cũng như các cơ quan trực thuộc Chính phủ đã tạo ra nhiều dự án hoạt động hỗ trợ để giúp các em trẻ tìm kiếm việc làm phù hợp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer