Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Thị Nương

Mắt Biếc Là Mắt Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Người sở hữu đôi mắt biếc là người rất sáng tạo và năng nổ. Họ làm việc hết mình, dù công việc của họ thường bị hạn chế bởi những khó khăn và thử thách. Họ có sức mạnh của ngành nghề của họ và sự nỗ lực chăm chỉ để đạt được những mục tiêu đặt ra. Ngoài ra, họ thường có một khả năng giao tiếp tuyệt vời, họ thực sự là những người có thể để thuyết phục mọi người về một ý tưởng hay một ý tưởng của riêng họ. Họ là những người có thể làm việc trong một môi trường cực kỳ độc lập và không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer