Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 5
ĐỔ VĂN THÁI

Tình Yêu Thương Có Sức Mạnh Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
5

Tình yêu thương là sự biến dạng của những cảm xúc xuất phát từ lòng yêu mến, đồng cảm, cảm thông và quý mến đối với mọi người và mọi điều xung quanh. Nó có sức mạnh lớn và có thể giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp họ vượt qua gian khổ và đổi mới những người sống chưa tốt. Tình yêu thương là lời nhắc nhở cho chúng ta cần thiết về sức mạnh của tình thương và cầu nguyện rằng tình thương sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer