Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Ung Thái Nguyên

Metaverse Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Metaverse là một vũ trụ kỹ thuật số phong phú và đa dạng hơn, kết hợp các khía cạnh của thực tế xã hội, trò chơi trực tuyến, thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) và nhiều hơn nữa. Người sử dụng có thể tạo ra một môi trường ảo như thực, trong đó họ có thể thực hiện tất cả các hoạt động của họ trong thực tế, từ giao tiếp, học hỏi, đến làm việc. Metaverse sẽ là cộng đồng kỹ thuật số tương lai, cung cấp cho người dùng một nền tảng tự do để tạo ra những trải nghiệm và gặp gỡ những người bạn mới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer