Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Nghị Luận Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Nghị luận là một phương pháp hay dạng thức văn bản được sử dụng để bàn luận về một đối tượng khác. Nghị luận cung cấp những lý lẽ, dẫn chứng và lời thuyết phục cho những vấn đề như tác phẩm văn học, đời sống, chính trị, xã hội. Nghị luận cũng có thể được sử dụng để đối thoại, bàn bạc và thảo luận về những vấn đề thời sự. Nó đòi hỏi từ người viết cần có được sự hiểu biết về các vấn đề, lý luận cũng như cần biết cách sử dụng các dẫn chứng hợp lý để hỗ trợ những lý lẽ của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer