Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trương Văn Chương

Thái Tuế Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Thái tuế, còn được gọi là Thái tuế tinh quân, là một tự nhiên xuất hiện trên trời trong suốt mỗi năm. Nó được thể hiện bởi Mộc tinh (sao Mộc) trên bầu trời. Do Mộc tinh quay xung quanh trái đất trong mỗi năm, nên những người đã sống trước đã gọi nó là Thái tuế. Thái tuế sẽ kéo dài từ một năm này sang năm khác, và sẽ có những sự thay đổi thời tiết và bất thường trong suốt thời gian đó. Trong thời đại hiện đại, Thái tuế vẫn được xem là một sự sống trong nền văn hóa của người dân.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer