Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Sáng Tạo Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Sáng tạo là một khái niệm quan trọng trong triết học. Nó đại diện cho những hoạt động của con người tạo ra các giá trị mới và độc đáo của họ. Sáng tạo có thể thể hiện ra nhiều hình thức khác nhau. Từ việc tạo ra những ý tưởng sáng tạo, đến việc sáng tạo trong nghề nghiệp, đến việc tạo ra những hình tượng mới và độc đáo. Sáng tạo giúp con người phát huy năng lực tối đa của mình, tạo ra những giá trị tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể làm được. Sáng tạo là một phần quan trọng trong cuộc sống của con người và cũng là yếu tố giúp cho cuộc sống đầy màu sắc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer