Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Tục Ngữ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tục ngữ là những biện pháp thể hiện đam mê của người dân. Chúng là những câu nói ngắn gọn, có nhịp điệu, hình ảnh và những kinh nghiệm truyền cảm về cuộc sống. Những tục ngữ đó kể về những điều về tự nhiên, những nghề nghiệp, những hoạt động sản xuất… Chính vì thế mà những tục ngữ đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôn ngữ của dân tộc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer