Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Tu Từ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Liệt kê là một biện pháp sắp xếp các từ, cụm từ khác nhau để diễn tả hành động, sự vật, sự việc hoặc bất kỳ điều gì khác. Nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng từ đồng âm, từ liên kết, hoặc từ theo thứ tự thời gian. Liệt kê có thể dễ dàng truyền tải thông tin và nhận được những điều mà bạn đã muốn nói. Nó cũng rất hữu ích trong việc tạo ra bản văn, sáng tạo và giải thích những ý tưởng độc đáo. Nó còn có thể được sử dụng để giúp bạn làm rõ một câu hỏi hoặc một vấn đề cụ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer