Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Nguyen Hai Oanh

Hoán Dụ Là Gì ?

Câu trả lời hay
4

Hoán dụ là một phương pháp sáng tạo thông dụng trong tiếng Việt. Nó giúp bạn dễ dàng diễn tả một sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng cách sử dụng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét tương cận với nó. Hoán dụ có thể tạo ra một sức gợi cảm tuyệt vời cho bạn trong việc diễn tả và giúp bạn viết một cách sinh động hơn. Ngoài ra, việc sử dụng hoán dụ cũng giúp người đọc nắm bắt nhanh hơn các ý tưởng của bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer