Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tự Lập Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tự lập là một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong cuộc sống. Điều này củng như một hành động dành cho bản thân để cố gắng làm tất cả mọi việc mà không cần phải đến sự giúp đỡ của người khác. Tự lập có thể giúp bạn phát triển những kỹ năng hữu ích và kỹ năng tự quản lý, đồng thời tăng cường tính tự tin trong bản thân. Ngoài ra, tự lập cũng giúp bạn trở nên thành thạo về mọi lĩnh vực, học hỏi cách đối phó với cảnh cáo và sự thay đổi trong cuộc sống. Chính vì vậy, tự lập có thể giúp bạn đạt được những thành công hơn trong cuộc sống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer