Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 61
Lam Thanh

Vì Sao Phải Hợp Tác Quốc Tế ?

Câu trả lời hay
61

Hợp tác quốc tế là một phần cốt lõi của sự phát triển bền vững của thế giới. Khi các nước hợp tác với nhau, họ có thể góp phần giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong việc phát triển. Đặc biệt là với các nước đang phát triển và kém phát triển. Hợp tác quốc tế cũng có thể giúp cải thiện các điều kiện sống của nhân dân của những nước này bằng cách cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật. Ngược lại, các nước phát triển cũng có thể chia sẻ kiến thức và dịch vụ của họ với những nước còn phát triển. Cụ thể hơn, các nước có thể cùng nhau thực hiện nghiên cứu và phát triển các công nghệ, để đạt được những lợi ích tối ưu nhất. Tất cả các bên sẽ đạt được lợi ích tối đa từ việc hợp tác trên toàn thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer