Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Quỳnh Trần

Trợ Từ Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Trợ từ là một phần không thể thiếu trong câu văn. Nó cung cấp sự bổ sung về nội dung, nhấn mạnh từ ngữ được sử dụng, hoặc biểu thị thái độ của sự vật, hiện tượng trong quá trình diễn thuyết. Trợ từ cũng giúp người đọc dễ dàng hiểu câu văn và định nghĩa rõ ràng các từ khác được sử dụng. Trợ từ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên một câu văn đầy đủ, chính xác.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer