Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Do Thi Thanh Huong

Vì Sao Mỹ Thất Bại ở Việt Nam ?

Câu trả lời hay
8

Sự thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam có lẽ là do một số lý thuyết ngăn chặn cộng sản bị áp dụng sai lầm. Ý tưởng đằng sau thực tế là ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam. Không những Mỹ không thể ngăn chặn tiến bộ của Cộng sản, mà đồng thời cũng làm cho nỗ lực của họ trở nên bị đầu độc. Sự thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là một trong những trận chiến khó khăn nhất của nước Mỹ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer