Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 45
Đặng Hà Lê

Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Là Gì ?

Câu trả lời hay
45

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là một câu thành ngữ Việt Nam dùng để chỉ tình trạng tương xứng hoặc tự nhiên. Nó có nghĩa là loại vật gì thì sẽ tìm đến loại đó, ví dụ như trâu sẽ tìm đến với trâu và ngựa sẽ tìm đến với ngựa. Câu thành ngữ này thường dùng để minh hoạ một sự tương xứng hoặc mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều vật hoặc người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer