Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Bùi Khánh Việt

Nguyễn Công Khế Là Ai ?

Câu trả lời hay
3

Nguyễn Công Khế là một cá nhân hết sức đáng kính trong làng báo Việt Nam. Sinh năm 1954 tại Quảng Nam, ông đã đồng sáng lập báo Thanh Niên và là Tổng Biên tập Báo Thanh Niên trong hơn một thập kỷ, từ năm 1988 đến năm 2008. Nguyễn Công Khế đã tạo ra những thành công lớn trong làng báo Việt Nam, bằng cách đề cao những giá trị đích thực và luân lý trong việc biên tập các bài báo. Ông cũng làm điều tốt đẹp cho làng báo Việt Nam bằng cách khuyến khích các nhà báo nộp bài những bài báo chất lượng cao và đảm bảo tin cậy.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer