Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

 • 1
Đạt Thành

Nước Nào đón Năm Mới đầu Tiên Trên Thế Giới ?

Câu trả lời hay
1

Nước nào đứng đầu trong việc đón năm mới đầu tiên trên thế giới thường phụ thuộc vào định vị múi giờ của nước đó. Theo đó, những nước đứng đầu trong việc đón năm mới đầu tiên trên thế giới bao gồm:

 • Quần đảo Chatham: Nằm ngoài New Zealand, quần đảo này là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Úc: Úc là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+10.
 • Chatham: Đảo Chatham là một quần đảo nằm ngoài New Zealand và là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Fiji: Fiji là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Nauru: Nauru là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Kiribati: Kiribati là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Marshall: Quần đảo Marshall là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+12.
 • Tonga là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+13.
 • Samoa: Samoa là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+13.
 • Tuvalu: Tuvalu là nước đứng đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+13.
 • Kiribati (đảo Phoenix): Kiribati (đảo Phoenix) là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới theo múi giờ UTC+14.
 • Ngoài ra, còn có những nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ đều cũng là những nước đón năm mới khá sớm theo múi giờ. Tuy nhiên, những nước này không đứng đầu trong việc đón năm mới đầu tiên trên thế giới như những nước đã được liệt kê trên.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer