Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Phạm Thanh Hương

Dispatch Là Gì ?

Câu trả lời hay
6

“Dispatch” có nghĩa là giao hàng hoặc chuyển hàng tới một địa chỉ cụ thể. Trong công ty vận chuyển, dispatch có thể có nghĩa là quy trình bao gồm việc chọn chuyến xe và lái xe để chuyển hàng từ nhà kho đến điểm đến, hoặc có thể có nghĩa là sự chuyển giao công việc cho một người khác để thực hiện. Trong các hệ thống tổng đài, dispatch có thể có nghĩa là việc chuyển giao cuộc gọi cho một điện thoại di động hoặc máy bàn để xử lý. Trong các đội cứu hỏa, dispatch có thể có nghĩa là việc chuyển giao công việc cho một nhóm đội cứu hỏa để xử lý một tình huống khẩn cấp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer