Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 19
Lam Thanh

Poster Là Gì Poster Có Những Loại Nào ?

Câu trả lời hay
19

Nếu bạn đang tìm kiếm cách thể hiện thông điệp của bạn, thì các phương tiện truyền thông như Poster, Banner và Standee là các lựa chọn lý tưởng. Poster là một cách để truyền tải thông điệp ngắn gọn như slogan, tập trung vào hình ảnh; Banner cung cấp nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến thông tin đó; và Standee chủ yếu được dùng để giới thiệu sự kiện, sản phẩm cùng với công dụng, địa điểm và thời gian cụ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer