Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Quỳnh Trần

Sản Dịch Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Sau sinh, sản dịch là quá trình tiết ra các mảnh vụn tử cung (màng rụng), cục máu đông nhỏ và chất dịch tiết từ vết thương trong âm đạo của phụ nữ. Nó được tạo ra bởi việc những mảnh vụn này bám vào nhau và nước ối từ vết thương của quá trình sinh đẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer