Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Chứng Khoán Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Chứng khoán là một công cụ tài chính có giá trị và có thể mua bán trên thị trường chứng khoán. Chứng khoán là một khoản vốn đầu tư của một công ty hoặc một tổ chức khác, được biểu diễn bằng một tờ giấy có giá trị, thường được gọi là cổ phiếu. Khi một người mua một cổ phiếu, họ trở thành một cổ đông của công ty hoặc tổ chức đó và có quyền tham gia quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty hoặc tổ chức đó. Chứng khoán là một cách để người dùng tiền có thể đầu tư vào các công ty hoặc tổ chức khác, và là một công cụ quan trọng để đầu tư vào các tổ chức có hệ thống tài chính có kết cấu vững chắc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer