Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
Đặng Hà Lê

Sự Trao đổi Khí ở Phổi Và Tế Bào Diễn Ra Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
14

Sự trao đổi khí tại phổi và tế bào diễn ra như sau:

  1. Khi người ta hít thở, không khí đầu vào qua các lỗ khí trên mũi và tiếp tục vào phổi qua các lỗ khí trên cằm. Không khí đầu vào sẽ đi qua các tế bào hỗ trợ trao đổi khí, gọi là tế bào hồng cầu, trong quá trình này sẽ xảy ra sự trao đổi khí giữa không khí và máu. Oxy hóa trong không khí sẽ được chuyển cho máu, trong khi đó CO2 trong máu sẽ được chuyển cho không khí.
  2. Khi người ta thở ra, không khí đầu ra sẽ đi qua các tế bào hỗ trợ trao đổi khí trong phổi và tiếp tục ra ngoài qua các lỗ khí trên cằm và mũi.

Các tế bào hỗ trợ trao đổi khí này có dạng như là các tế bào trục dài và mỏng, và được bao quanh bởi một lớp màng muối. Màng muối này có tác dụng bảo vệ tế bào và cũng có tác dụng trong quá trình trao đổi khí, bởi nó có thể hấp thu hoặc phân tán các hợp chất khí dễ dàng hơn so với không khí.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer