Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
co van

Quốc Gia Phát Triển Nhất Nam á Là ?

Câu trả lời hay
14

Theo các đánh giá kinh tế, quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là Singapore. Nền kinh tế của Singapore được xem là rất mạnh và phát triển với một tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và mức độ độc lập tài chính cao. Nước này cũng có mức độ phát triển công nghiệp và công nghệ cao và là một trung tâm kinh tế quan trọng trên toàn thế giới.

Ngoài Singapore, các quốc gia khác có nền kinh tế phát triển tốt trong khu vực Nam Á bao gồm Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Các nước này cũng có mức độ phát triển công nghiệp và công nghệ cao và được coi là các quốc gia có nền kinh tế phát triển trong khu vực Nam Á.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer